ПРОЕКТ Н А Р Е Д Б А Печат


ПРОЕКТ Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО