Конкурс Печат

О Б Я В А

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 143/20.03.2009 г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО” към Община Пещера

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността
  • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Организира и контролира дейността на Дирекция “Териториално и селищно устройство”, изготвя годишната програма за текущите ремонти на Общината и подпомага работата на ръководството за успешното осъществяване на инвестиционната политика в областта на инфраструктурата на Община Пещера, за постигане на комфортна жизнена среда.
• Изисквана минимална степен на образование – бакалавър
• Професионален опит – 5 години
• или минимален ранг – ІІІ младши
• Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 363 лв.
• Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- писмена разработка на тема “Стратегическо управление на Дирекция “Териториално и селищно устройство”
- интервю
ІІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец съгласно. чл. 17, ал.1 от НПКДС;
- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”,от област - строителство и геодезия;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17 от НПКДС/;
- Удостоверение/сертификати/ за допълнителна квалификация, компютърна грамотност.

ІV. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в срок до 06.04.2009 г., в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Отдел “ЧРАПО”