31 редовно заседание на Общински съвет Печат
На 31.07.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :
1.Прекратяване пълномощията на Красимира Щерева Симеонова
като общински съветник и полагане клетва на следващия в листата на ПП»ГЕРБ» – Ангел Веселинов Смилянов.
ДОКЛАДВА:Председателят на ОбС
2. Отчет за дейността на Обществения посредник на община Пещера за периода януари- юни 2009година.
ДОКЛАДВА: Обществен посредник
3. Отчет за дейността на ОбС – Пещера за периода януари – юни 2009г.
ДОКЛАДВА: Председателят на
Общински съвет -Пещера
4. Текущи.
.........................
4.1.Промяна в ръководството на ПК по законност и развитие на местното самоуправление и попълване състава на Постоянните комисии на Общински съвет- Пещера.
ДОКЛАДВА: Председателят на
Общински съвет –Пещера
4.2. Отмяна на Решение № 348/26.06.2009г.на Общински съвет Пещера.
ДОКЛАДВА: Председателят на
Общински съвет –Пещера
4.3. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-н Стефан Костадинов Димов и г-жа Маруся Христова Димова.

ДОКЛАДВА: Председателят на
Общински съвет -Пещера
4.4. Издаване на Запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект ”Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.5. Допълване списъка на правоимащите на транспортни разходи.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.6. Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2009г.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината

4.7. Продажба на имот”здравна служба-ТПКИ”Бр.Горови”,УПИ ХVІІІ,кв.82 по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.8. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV- ПП”Бр.Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ 2706,00кв.м., ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.9. Обявяване на част от имот №401001 в землището на с. Радилово от публична общинска собственост в частна такава.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.10. Обявяване на терен с площ от 8 кв.м., представляващ част от тротоар на ул.”П.Раков” между осови точки 554-555 в кв.128 по ПУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и приобщаването му към УПИ І – Поликлиника.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.11. Определяне на нов член на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.12. Обявяване на терен от 105 кв.м.,представляващ част от улица междуо.т. 476, о.т. 477, пред квартал 82 по пУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и приобщаването му към УПИ ХХVСС – За търговска дейност и услуги и УПИ ХХVІІ- за търговия и услуги.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.13. Привеждане на наименованията на административните услуги на Община Пещера – Дирекция”Териториално и селищно устройство” в съответствие със Списъка на унифицираните наименования
на административните услуги.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината
4.14. Учредяване възмездно право на ползване върху имот- общинска публична собственост за срок от пет години, на основание чл. 16, ал.7 от Закона за горите и чл. 39, ал.3 от Закона за общинската собственост в полза на“Космо България Мобайл”ЕАД – гр. София.
ДОКЛАДВА: Кмета на Общината

5. Питания.