Мотиви към проект на Наредба за управление на отпадъците Печат
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Необходимостта от приемането на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера е продиктувана от настъпили изменения от 2006 година до сега в националното екологично законодателство.
С приемането на новата наредба се цели постигане на съответствие между общинските нормативни актове с разпоредбите на българското национално законодателство и неговото успешно прилагане.
Финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата, ще бъдат компенсирани от постъпленията на глоби, наложени върху нарушителите, следвайки принципа “замърсителят плаща” и издадените наказателни постановления от Кмета на Община Пещера.
С прилагането на Наредбата се очаква екологосъобразното управление на отпадъците да ограничи вредното въздействие, което оказват върху човешкото здраве и заобикалящата ни природа.

Проектът на Наредбата можете да видите тук.