Обявление Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 746/ 17.11.2009г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” ,
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• Изисквана минимална степен .............

на образование – бакалавър
• Професионален опит – 4 години
или минимален ранг – ІІІ младши
• Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 343 лв.
• Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно

ІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност в отдел “Административно обслужване”. Анализира и обобщава информация, изготвя становища и отговори на запитвания на физически и юридически лица свързани с деловодната дейност и документооборота в Община Пещера.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- решаване на тест
- интервю

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;
- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област - Публична администрация, Стопанско управление
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит/чл. 17, ал. 2, т.2 от НПКДС/
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.2 от НПКДС/;
- Удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност.

V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, в срок - 10 дневен срок от публикуване на обявлението.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Отдел “ЧРАПО”