Мотиви за приемане на Наредба Печат
Мотиви за приемане на НАРЕДБА за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

І. Причини за приемането – изпълнение на законово изискване – чл.4, ал.4 от Закона за управление на етажната собственост.
ІІ. Цели, които се поставят – Регламентиране на отношенията между общината и собствениците на жилища в сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, гарантиращи създаване на естетична и екологична среда, подобряване условията и привлекателността на живот.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – ще са необходими финансови средства за съфинансиране на проекти на сдруженията на собствениците.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – Дисциплиниращ ефект особено по опазване на чистотата в междублоковите пространства и зелените площи. Мобилизиране на гражданското общество за изпълнение на проекти по благоустройство на градската среда.
Проекта на наредбата можете да видите тук.