ОБЯВЛЕНИЕ Печат

На основание чл.128 ,ал.1,ал.2 от ЗУТ, публикуваме Обявление за изготвен проект:“Устройствени схеми по части:водоснабдяване, канализация и електроснабдяване на летовище Св.Константин” Община Пещера с възложител Община Пещера, област Пазарджик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.