ПРОМЯНА В НАРЕДБА Печат
МОТИВИ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Във връзка с изменения в екологичното законодателство с Решение №408/30.10.2009г. на ОбС-Пещера бе приета нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера. В раздел VІІІ ? Събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) от същата наредба е регламентиран реда за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, разположени върху имоти държавна или общинска собственост, а именно: Комисия извършва проверки за наличие на такива превозни средства, издава предписания на собствениците на автомобили за доброволно преместване в 10 /десет/ дневен срок в имот частна собственост, на площадка за временно съхраняване или център за разкомплектоване. След изтичане на определения срок, при неспазване на даденото предписание се налага глоба и се издава заповед за принудително преместване на моторното превозно средство на площадка за временно съхраняване.Ако собственика не потърси моторното превозно средство в 14 /четиринадесет/ дневен срок, то се разкомплектова.

Предвид гореизложеното, с цел прецизиране на съществуващите общински нормативни актове предлагам в Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера, приета с Решение № 334/01.03.2002г. на ОбС-Пещера, да бъдат извършени следните промени:
1. Чл.16.ал.2, който гласи: При повторно нарушение, когато първото е установено с акт за административно нарушение или е съставен протокол за предупреждение от контролните органи, същите имат право да разпоредят преместването или да предприемат действия за преместване на съответните пътни превозни средства (ППС) на определени от общинска администрация места.В този случай ППС се задържа до заплащане на глобите и разноските по преместването.ППС, не потърсени в 6-месечен срок се предават в пунктовете за изкупуване на метали или се обявяват за продажба, съгласно ЗОС, ППЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на Общински съвет гр.Пещера., да се промени така: При констатация на нарушения по.чл.16, ал.1 се прилагат разпоредбите на Раздел VІІІ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
2. Да отпадне чл.16, ал.3, който гласи: Когато собственика не може да бъде открит, на ППС се поставя предупредителен стикер съдържащ разпореждане за преместване в 14-дневен срок.При неизпълнение в посочения срок се прилагат съответно разпоредбите на предходната алинея.
С приемане на предложените промени се очаква ефективно прилагане на съществуващите общински нормативни актове по отношение на екологосъобразното управление на отпадъците, ограничаване тяхното вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда.