Проект на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие "Паркинги и пазари" Печат

Мотиви за приемане на Правилника за организацията и дейността на общинското предприятие “Паркинги и пазари”
І. Причини за приемане на Правилника – създаденото общинско предприятие, по силата на чл.53 от ЗОС, може да осъществява дейност по Управление на предоставените имоти – общински пазар в гр.Пещера и паркинги.
ІІ. Цели, които се поставят – управление на предоставените имоти с грижата за добър стопанин, увеличаване на приходите в общинския бюджет от наеми и такси за ползване на общински имоти. Подобряване опазването на общинските имоти, предоставени на предприятието.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на правилника – Дейността на Общинското предприятие “Паркинги и пазари” се финансира от бюджета на Община Пещера, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година. Същото е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – подобряване на събираемостта на таксите и наемите от ползвателите на общинските имоти.

Пълния текст на проекта на правилника може да видите тук.