Съобщение - допуснати и недопуснати кандидати до обявен конкурс Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Главен инженер, Дирекция “ТСУ” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

 Списък на допуснати и

недопуснати кандидати:

1.Допуснати кандидати:
- инж. Васил Георгиев Миленков

2.Недопуснати кандидати: няма


Конкурсът – тест и интервю ще се проведе на 18. 03. 2011 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр.  Пещера – етаж 1, заседателна зала.

Председател на конкурсната комисия:
Заместник-кмет: /п/ 
инж. Стоил Стоилов